Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 08/16 της 120ΠΕΑ, για την Περιοδική Προμήθεια Παγωτών – ΑΔΑ: 6ΚΔΖ6-1ΚΓ

H 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την περιοδική προμήθεια παγωτών εμπορικού τύπου, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του επίσημου τιμοκαταλόγου χονδρικής των εταιρειών που αντιπροσωπεύει ο κάθε προμηθευτής, προς κάλυψη εξαμηνιαίων αναγκών της Μονάδας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΚΔΖ6-1ΚΓ