Ανακοίνωση Μετάθεσης Ημερομηνίας Διενέργειας υπ’ αριθμ. 09/2016 της 128 ΣΕΤΗ, για τη Διενέργεια Εργαστηριακών Εξετάσεων Στρατιωτικών Σκύλων – ΑΔΑ: 7ΤΟΔ6-ΦΞΥ

Η 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών (128ΣΕΤΗ) ανακοινώνει ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ’ αριθμ. 09/16 Διαγωνισμού, για την σύναψη συμφωνητικού πλαισίου διενέργειας εργαστηριακών εξετάσεων στρατιωτικών σκύλων του ΚΕΦΣΚΥ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΤΟΔ6-ΦΞΥ