Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 03/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Ανάδειξη Μεταφορέα Υλικών της ΠΑ από και προς Χώρες της Ευρώπης – ΑΔΑ: 72ΛΩ6-ΩΧΙ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη μεταφορέα υλικών της ΠΑ από και προς χώρες της Ευρώπης. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες Eυρώ (€60.000,00) προ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 72ΛΩ6-ΩΧΙ