Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 41/16 του 251ΓΝΑ, για την Εκμετάλλευση των Κυλικείων και Εστιατορίου – ΑΔΑ: ΨΒΔ56-ΜΕ7

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για τη μίσθωση / εκμετάλλευση των κυλικείων και του εστιατορίου του 251ΓΝΑ βάσει μηνιαίου μισθώματος. Το ποσό εκκίνησης που αφορά το μηνιαίο μίσθωμα εκμετάλλευσης των κυλικείων και εστιατορίου του 251ΓΝΑ ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΒΔ56-ΜΕ7