Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/16 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Υλικών Πλήρωσης Αρμών – ΑΔΑ: 66Φ46-5ΒΙ

Η 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια υλικών πλήρωσης αρμών. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 73.554,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%) και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 66Φ46-5ΒΙ