Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/16 της ΕMY, για την Προμήθεια Yλικών Μηχανογραφικής Υποστήριξης – ΑΔΑ: ΩΑΔΨ6-Ο47

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία υλικών, για την προμήθεια υλικών μηχανογραφικής υποστήριξης, για κάλυψη αναγκών της ΕΜΥ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 60.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΑΔΨ6-Ο47