Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 03/16 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Διπλωτικής Μηχανής – ΑΔΑ: 75Ε96-Ρ1Ζ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια διπλωτικής μηχανής για κάλυψη αναγκών ΥΑΕ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός ευρώ εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων (73.800,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 75Ε96-Ρ1Ζ