Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 05/16 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Ωνίων Σίτισης Μεταναστευτικών – Προσφυγικών Ροών – ΑΔΑ: 6Κ916-ΥΑ4

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία ειδών για την προμήθεια ωνίων σίτισης μεταναστευτικών – προσφυγικών ροών για κάλυψη αναγκών 123ΣΤΕ-ΣΙ-ΣΤΥΑ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός ευρώ σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (43.600,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Κ916-ΥΑ4