Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ΄ αριθµ. 01/2016 της 113 ΠΜ, για την Εκποίηση Άχρηστων Οχηµάτων – ΑΔΑ: 619Δ6-1Ν8

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 01/2016 της 113ΠΜ, µε τη λήψη ενσφράγιστων προσφορών και µε δικαίωµα συνέχισης µε προφορικές προσφορές, για την εκποίηση άχρηστων υλικών της Μονάδας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 619Δ6-1Ν8