Δημοσίευση Διακήρυξης Δημοπρασίας Δ.01/16 της 123ΣΤΕ, για την Συντήρηση – Ανακαίνιση Αιθουσών Διδασκαλίας και Εστιατορίων – ΑΔΑ: ΩΠΠΚ6-ΤΗΦ

Η 123ΣΤΕ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση – Ανακαίνιση Αιθουσών Διδασκαλίας και Εστιατορίων ΣΤΥΑ» (Τ-103Ε) με προϋπολογισμό 248.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΠΠΚ6-ΤΗΦ