Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 2/2016 της 350ΠΚΒ, για την Προμήθεια Απαγωγέων Καπνού – ΑΔΑ: 7ΔΞΜ6-ΤΚΦ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 02/2016, με τη λήψη ενσφράγιστων προσφορών, της 350ΠΚΒ, για την προμήθεια απαγωγέων καπνού θετικής και αρνητικής πίεσης, για κάλυψη αναγκών 350 ΠΚΒ/ΣΠΥΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΔΞΜ6-ΤΚΦ