Ανακοίνωση Διενέργειας Διαπραγματεύσεων 27/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Πρόσφυγες – Μετανάστες – ΑΔΑ: Ω52Φ6-ΑΥ9

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης (catering) 6.950 ατόμων και χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών κατ’ εκτίμηση, σε Δομές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών.

Ως κριτήριο κατακύρωσης της διαπραγμάτευσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή ανά Δομή, ως το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της ημερήσιας προϋπολογισθείσας αξίας σίτισης κατ’ άτομο.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στο ποσό των 995.036,59€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.