Διακήρυξη Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης υπ΄ αριθμ. 29/16 της ΥΠΠΑ, για την Αναβάθμιση Λογισμικού – ΑΔΑ: 7Ξ3Λ6-3Ι2

Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 29/16 ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού με την εταιρεία IBL Software Engineering, της ΥΠΠΑ, για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την αναβάθμιση του λογισμικού του Message Switching System (MSS), για την υποστήριξη
του Satellite Distribution System (SADIS) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).