Διακήρυξη Διενέργειας Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισµού Δ.07/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Κοπή – Αποκοµιδή Ξυλείας – ΑΔΑ: 6ΔΥΛ6-ΨΘ9

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λαρισας προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισµό (∆.07/16), µε γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, οι οποίες θα συνεχιστούν µε προφορικές, στα γραφεία του Τµ. Προµηθειών της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, µε κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιµή ανά χ.κ.μ. είδους ξύλου από την κοπή – αποκοµιδή ξυλείας δέντρων (32 σε ποσοστό 90% πεύκα και 10% ακακίες και λεύκες) που βρίσκονται στο χώρο του Στρατοπέδου του ΑΤΑ, µε ελεύθερη τιµή εκκίνησης. Η ποσότητα ξυλείας εκτιµάται ότι θα ανέλθει περίπου στα 100 χ.κ.μ. συνολικά.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΔΥΛ6-ΨΘ9