Διακήρυξη Διενέργειας Επαναληπτικών Διαπραγµατεύσεων Δ.08/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Σίτιση Δύο Χιλιάδων Τετρακοσίων Προσφύγων-Μεταναστών – ΑΔΑ: ΨΠ536-ΙΞ5

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λαρισας ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη παρόχου
υπηρεσιών σίτισης (catering) εκτιµώµενου αριθµού 2.400 ατόµων που θα στεγαστούν στο Στρατόπεδο «ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ» στην περιοχή Κουτσόχερο Λάρισας για χρονικό διάστηµα (κατ’ εκτίµηση) τριάντα (30) ηµερών, ήτοι 72.000 µερίδων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΠ536-ΙΞ5