Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 9/2016 της 115ΠΜ, για την Προμήθεια Σφολιατοειδών – ΑΔΑ: 6Κ956-ΒΞΦ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 9/2016 της 115ΠΜ, για την περιοδική προμήθεια κατεψυγμένων σφολιατοειδών, για τις ανάγκες τροφοδοσίας των λεσχών ΠΟΑ, 115 ΠΜ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Κ956-ΒΞΦ