Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 9/2016 της 128 ΣΕΤΗ, για τη Διενέργεια Εργαστηριακών Εξετάσεων Στρατιωτικών Σκύλων – ΑΔΑ: ΩΓ5Α6-ΔΧ0

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 9/2016 της 128 ΣΕΤΗ, για τη σύναψη συμφωνητικού πλαισίου διενέργειας εργαστηριακών εξετάσεων σε στρατιωτικούς σκύλους του ΚΕΦΣΚΥ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΓ5Α6-ΔΧ0