Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17

1. Tο Ίδρυμα Ωνάση προτίθεται να χορηγήσει υποτροφίες σε τέσσερις (4) Αξιωματικούς των ΕΔ για φοίτηση σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε ΑΕΙ εσωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.
2. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποτροφιών, από πλευράς ΠΑ, περιγράφονται στο Παράρτημα.
3. Στο εν λόγω πρόγραμμα υποτροφιών δύναται να συμμετάσχουν Αξιωματικοί οι οποίοι:
α. Έχουν βαθμό πτυχίου από 7,5 και πάνω (βεβαίωση σχολής).
β. Είναι κάτοχοι πτυχίου αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1 και άνω (αντίγραφο πτυχίου).
γ. Έχουν εξασφαλίσει την οριστική αποδοχή τους στο ΠΜΣ (βεβαίωση αποδοχής από το Πανεπιστήμιο).
4. Η επιλογή των Αξιωματικών για χορήγηση υποτροφίας θα γίνει από το ίδρυμα Ωνάση. Οι επιλεχθέντες Αξιωματικοί είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ για το οποίο επιλέχθηκαν για υποτροφία χωρίς τη δυνατότητα αντικατάστασής του με άλλο ΠΜΣ.
5. Πληροφορίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το ανωτέρω πρόγραμμα υποτροφιών μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ωνάση: www.onassis.org
6. Κατόπιν των ανωτέρω, οι Αξιωματικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υποτροφιών του εν λόγω Ιδρύματος, να υποβάλλουν στη ΓΕΑ/Β2, μέχρι τις 20 Μαΐου, όλα τα δικαιολογητικά των παραγράφων 3 και 5 του παρόντος, προκειμένου στη συνέχεια ελεγχθούν ως προς την πληρότητά τους σε σχέση με τις απαιτήσεις του Ιδρύματος και στη συνέχεια προωθηθούν σε ΓΕΕΘΑ/Β2.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα – Πάραρτημα