Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 04/16 της ΥΑΕ, για την Προμήθεια Χαρτιού – ΑΔΑ: 70ΖΖ6-8Σ3

Η Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων (ΥΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια χαρτιού προς κάλυψη αναγκών ΥΑΕ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων εκατόν σαράντα ενός και είκοσι λεπτών (25.141,20€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 70ΖΖ6-8Σ3