Ανακοίνωση Επαναπροκήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 11/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Βιομηχανικών Υγρών – Αερίων και Μίσθωση Δεξαμενών – ΑΔΑ: Ω9ΑΘ6-ΜΗ4

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) επαναπροκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία ειδών, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο ανά κατηγορία ειδών διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια βιομηχανικών και Ιατρικών υγρών-αερίων και τη μίσθωση δεξαμενών, προς κάλυψη αναγκών Μονάδων της ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 766.355,15€ σε ετήσια βάση ή 3.065.420,60€ σε βάθος τετρετίας, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 23% ή 842.904,48€ σε ετήσια βάση ή 3.371.617,90€ σε βάθος τετρετίας, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.