Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 16/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Επισκευή Υλικού RADAR TRANSCEIVER Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: Ω3Χ46-6ΣΙ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ’ αριθμ. 16/16 διαγωνισμού, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης με αντικείμενο την επισκευή υλικού RADAR TRANSCEIVER Ε/Π SUPER PUMA, με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 12η Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη.Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17 Μαΐου 2016.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω3Χ46-6ΣΙ