Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 21/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Επισκευή Υλικού MAIN ROTOR HUB Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: ΩΗ7Υ6-48Ψ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ’ αριθμ. 21/16 Διαγωνισμού, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, με αντικείμενο τη γενική επισκευή (OVERHAUL) υλικού ΛΟΛ MAIN ROTOR HUB Ε/Π SUPER PUMA.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΗ7Υ6-48Ψ