Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 24/16 της ΥΠ/ΠΑ, για τη Γενική Επισκευή Υλικού ΛΟΛ TREUIL AERONEUF Ε/Π Super Puma- ΑΔΑ: 6ΕΞ36-ΠΩΛ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επισκευή δυο (2) τεμαχίων υλικού,
NSN: 1680145326030 με P/N: 76368-240-D & CAGE CODE: F1688 ή P/N: 704A41-831-148 & CAGE CODE: F0210, TREUIL AERONEUF (HYDRAULIC HOIST), S/Ns: 22 & 268 Ε/Π Super Puma, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 160.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ.