Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. Δ.5/16, για την Ανάδειξη Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας- ΑΔΑ: Ω8ΠΑ6-0ΩΛ

H Υπηρεσία Προμηθειών ΠΑ, ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.5/16 μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την Ανάδειξη Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας (ΔΑΥ–201 ΚΕΦΑ– 112 ΠΜ–ΚΕΑ).