Δημοσίευση Διακήρυξης Δημοπρασίας της 110ΠΜ, για τη Συντήρηση – Αναβάθμιση Οικήματος Αγάμων – ΑΔΑ: ΨΝΡΚ6-Ξ23

H 110 Πτέρυγα Μάχης (110ΠΜ) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό σε ευρώ, για τη συντήρηση – αναβάθμιση οικήματος αγάμων ΕΡΜΗΣ, συνολικής δαπάνης 176.000,00 € (µε ΦΠΑ 23%).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΝΡΚ6-Ξ23