Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 05/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίμου – ΑΔΑ: ΩΩΩ06-ΩΘΡ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια φίλτρων αεροπορικού καυσίμου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (48.780,48€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΩΩ06-ΩΘΡ