Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 56/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Μηχανήματος Μονιμοποίησης Ιστολογικών Τομών – ΑΔΑ: 6Χ5Ν6-ΕΩ8

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια ενός (1) μηχανήματος μονιμοποίησης ιστολογικών τομών (Ιστοκινέτα) κλειστού τύπου για κάλυψη αναγκών του εργαστηρίου Παθολογοανατομίας-Κυτταρολογίας του τομέα εργαστηρίων του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000,00€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Χ5Ν6-ΕΩ8