Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 58/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Μηχανήματος Επικάλυψης Αντικειμενοφώρων Πλακών και Ημιαυτόματων Μικροτόμων Ιστολογικών Τομών – ΑΔΑ: 6ΗΥΔ6-ΡΗΦ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια ενός (1) μηχανήματος επικάλυψης αντικειμενοφώρων πλακών και δυο (2) ημιαυτόματων μικροτόμων ιστολογικών τομών για κάλυψη αναγκών του εργαστηρίου Παθολογοανατομίας-Κυτταρολογίας του τομέα εργαστηρίων του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000,00€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΗΥΔ6-ΡΗΦ