Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 59/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – ΑΔΑ: 60Ω86-ΓΝ1

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά είδος υλικού, για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για την κάλυψη αναγκών των Κέντρων Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας στο πλαίσιο διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό ευρώ των πενήντα πέντε χιλιάδων έξι και εβδομήντα δύο λεπτών (55.006,72 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 60Ω86-ΓΝ1