Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 60/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Μηχανήματος Τοπογραφίας και Τομογραφίας Κερατοειδούς – ΑΔΑ: ΨΨ0Γ6-ΓΙ5

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια ενός (1) μηχανήματος τοπογραφίας και τομογραφίας κερατοειδούς για κάλυψη αναγκών του ΚΑΙ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΨ0Γ6-ΓΙ5