Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 65/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια μη Αναλώσιμων Υλικών – ΑΔΑ: 67Ι16-6ΧΥ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια τριών (3) μη αναλώσιμων υλικών για κάλυψη αναγκών της Νευροχειρουργικής Κλινικής του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 67Ι16-6ΧΥ