Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 04/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Μπαταριών Κεντρικού UPS – ΑΔΑ: 7ΦΑΥ6-5ΚΙ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μπαταριών κεντρικού UPS 120KVA, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (16.320,00€) πλέον του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΦΑΥ6-5ΚΙ