Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 05/16 του 251ΓΝΑ, για την Ετήσια Συντήρηση Συστήματος Επεξεργασίας Νερού – ΑΔΑ: ΨΡΨΘ6-0ΡΔ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση (ανταλλακτικά, εξαρτήματα, εργασίες, προληπτική συντήρηση) του συστήματος επεξεργασίας νερού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) και την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός έτους, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.500,00€) πλέον του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΡΨΘ6-0ΡΔ