Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΕ. 28/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Υλικού BLADE – ΑΔΑ: ΩΠΤΖ6-ΗΩΒ

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΕ. 28/16 μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την Προμήθεια Υλικού BLADE, για την κάλυψη απαιτήσεων Α/Κ του Α/Φ CL-415