Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 08/16 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών – ΑΔΑ: ΩΜΕΒ6-ΜΘ5

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία ειδών για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών για κάλυψη αναγκών μονάδων ΑΒ Δεκελείας και 2ου ΚΕΠ (123 ΣΤΕ-ΣΙ-ΣΤΥΑ-2ο ΚΕΠ). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΜΕΒ6-ΜΘ5