Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 10/16 της 114ΠΜ, για την Προμήθεια και Αντικατάσταση Φιλτροδιαχωριστή – ΑΔΑ: 6Δ6Υ6-Χ5Υ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ Αριθμ. 10/16 της 114ΠΜ, για την την προμήθεια και αντικατάσταση φιλτροδιαχωριστή 100LL. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (21.600,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Δ6Υ6-Χ5Υ