Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 10/16 της 120 ΠΕΑ, για την Συντήρηση Εγκαταστάσεων – ΑΔΑ: 7Ψ626-ΡΜΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 10/16 της 120 ΠΕΑ, για την
συντήρηση εγκαταστάσεων ΠΥ, µε λήψη ενσφράγιστων προσφορών.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Ψ626-ΡΜΑ