Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού της 350ΠΚΒ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Πρόσφυγες-Μετανάστες – ΑΔΑ: Ψ45Θ6-ΨΔΒ

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering) 600 προσφύγων – μεταναστών, που θα στεγαστούν στο βιομηχανικό χώρο περιοχής Σίνδου της εταιρείας FRAKAROR του Δήμου Δέλτα της ΠΕ Θεσσαλονίκης, προς κάλυψη έκτακτης κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, στο πλαίσιο διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ45Θ6-ΨΔΒ