Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισµού 2/2016 της 133ΣΜ, για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου – ΑΔΑ: ΩΤΠ26-Ο3Ξ

Η 133 Σµηναρχία Μάχης (133ΣΜ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη πλειοδότη κοπής – αποκοµιδής αυτοφυούς χόρτου, έκτασης εκατόν πενήντα (150) στρεµµάτων στο Αεροδρόµιο Καστελλίου και διακοσίων (200) στρεµµάτων στο Αεροδρόµιο Ηρακλείου.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΤΠ26-Ο3Ξ