Ανακοίνωση Διενέργειας Διαπραγματεύσεων υπ’ αριθμ. 32/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου – ΑΔΑ: 705Χ6-ΘΝ4

Η Υπηρεσία Προμηθειών (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με την εταιρεία «ΕΠΑ Αττικής Α.Ε», με σκοπό την υπογραφή σύμβασης διάρκειας έως και την 31/12/16 στο αντικείμενο της προμήθεις φυσικού αερίου (19.500.000KwhΑΘΔ) προς κάλυψη αναγκών Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θέρμανσης/Ψύξης (ΣΗΘ) του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ). Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 823.026,34€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ.