Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 30/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 – ΑΔΑ: 6Φ266-ΠΙΖ

Η Υπηρεσία Προμηθειών ΠΑ (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια αεροπορικού καυσίμου JP-8 (NATO F-34), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 14.900.000,00 ευρώ, προς κάλυψη επιχειρησιακών απαιτήσεων της ΠΑ.