Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 06/2016 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού – ΑΔΑ: 6ΨΞ76-520

Διακήρυξη του υπ’ αρίθμ. 06/2016 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της ΔΑΕ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ελαιολιπαντικού χειμερινής περιόδου προδιαγραφής W 100 APPROVED J-1899 SAE GRADE 50, για Α/Φ PZL M-18B/BS. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός σαράντα δύο χιλιάδων (42.000,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου των κρατήσεων και απαλλασσόμενη από ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΨΞ76-520