Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 07/2016 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού – ΑΔΑ: 6ΣΡ86-ΓΟΓ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμη ανα είδος, για προμήθεια ειδών ιματισμού μαθητών – μαθητριών στρατιωτικών σχολών, εκπαιδευτικού ετους 2016 – 2017. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός εβδομήντα χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (70.128,45 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΣΡ86-ΓΟΓ