Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 09/16 της 114ΠΜ, για την Προµήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών – ΑΔΑ: ΨΨΒΣ6-ΝΟΒ

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 09/16 της 114ΠΜ, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την κάλυψη αναγκών σε φρέσκα οπωροκηπευτικά (κηπευτικά, φρούτα και αποφλοιωµένη νωπή πατάτα) προς κάλυψη αναγκών της 114ΠΜ.