Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 23/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Παροχή Υπηρεσιών Φορτοεκφορτώσεων – ΑΔΑ: 7ΧΗ16-ΕΗΞ

Η Υπηρεσία Προμηθειών (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.35/15, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση εργασιών φορτοεκφόρτωσης υλικών είτε χειρωνακτικά είτε με ανυψωτικά μηχανήματα της Υπηρεσίας και με σκοπό την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας ποσού 472.000,00€.