Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Aνοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 23/16 της ΥΠΠΑ, για την Παροχή Υπηρεσιών Φορτοεκφορτώσεων – ΑΔΑ: 6Ε5Ω6-83Ν

Η Υπηρεσία Προμηθειών της ΠΑ (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ, ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.35/15, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την
Παροχή Υπηρεσιών Φορτοεκφορτώσεων Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας ποσού 472.000,00 ευρώ.