Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 10/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Αρτοσκευασµάτων – ΑΔΑ: ΨΞΒΨ6-Θ3Ζ

H Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας) προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια διαφόρων ειδών αρτοσκευασµάτων για κάλυψη αναγκών μονάδων περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΕΚΑΕ – Μ.ΑΤΑ – 140 ΣΕΠΗΠ – ΔΑΚ – 1ο ΑΚΕ). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) πλέον ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΞΒΨ6-Θ3Ζ