Ενημέρωση για την Παρακράτηση Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Χρηματικών Ποσών

Ενημέρωση για την έκδοση νέων διορθωτικών Βεβαιώσεων Αποδοχών επί των αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών που παρακρατήθηκαν από την σύνταξη του εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού της ΠΑ.