Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 03/16 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – ΑΔΑ: ΩΔ596-ΣΗΠ

H Moίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΔ596-ΣΗΠ