Διακήρυξη Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 10/16 του ΜΤΑ, για την Εκποίηση Άχρηστων Υλικών – ΑΔΑ: 7Ν4Φ46ΨΧΗ5-3ΛΨ

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, για την εκποίηση άχρηστων υλικών.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Ν4Φ46ΨΧΗ5-3ΛΨ